Новини

27-28.02.2019г.

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА ЕАЗ ООДВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „ЕАЗ” ООД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „ЕАЗ” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ” ООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 2 175 577.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 479 392,36 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигуряват от бенефициента. 

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез провеждането на два информационни дни, които ще се състоят на 27 и 28 февруари  2019 г. от 10:00 ч в гр. Перущица, ул Трети март 42.

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента ЕАЗ ООД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведено и заключително публично събитие.
 

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com